Zawód ortopeda

Zawód lekarza należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych, ponieważ jego działania wpływają na życie drugiego człowieka. Biorąc pod uwagę ciągły i szybki rozwój nauki jaką jest medycyna, lekarz musi uczyć się przez całe życie.

Lekarzem może nazywać się każda osoba, która posiada właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawani opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji.

Dobrego lekarza powinna cechować odpowiedzialność, spostrzegawczość, sumienność, samodyscyplina, dokładność, odporność na stres, zdolność logicznego myślenia oraz umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentem.

Dostęp do wykonywania zawodu lekarza specjalisty otwiera dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej na adekwatnym do wybranej specjalności kierunku. W przypadku studiów medycznych kształcenie trwa aż 6 lat, o rok dłużej niż na większości kierunków humanistycznych, technicznych, czy przyrodniczych.

Prawo wykonywania zawodu, uprawniające do podjęcia praktyki zawodowej otrzymuje się jednak dopiero po ukończeniu tak zwanej specjalizacji (sytuacja podobna jak w przypadku aplikatury prawniczej), która obejmuje praktyki i zajęcia teoretyczne. Po spełnieniu tych dwóch wymogów absolwent otrzymuje tytuł dyplomowanego lekarza w danej specjalności. Może kontynuować także naukę w ramach specjalizacji II stopnia, lub pozostać w murach uczelni, zdobywając kolejne stopnie naukowe.

Osoba zainteresowana pracą w charakterze lekarza musi odznaczać się także określonymi predyspozycjami i cechami personalnymi, takimi jak; odpowiedzialność, cierpliwość, nastawienie na najwyższe dobro pacjenta, etc.

Każdy, kto marzy o wykonywaniu zawodu lekarza, musi ukończyć sześcioletnie , jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni medycznej. Otrzymany dyplom będzie równorzędny z tytułem magistra.

Po ukończeniu studiów na pewno nie można mówić o skończonej edukacji. To dopiero początek Waszej drogi. Następnie czekać Was będzie trzynastomiesięczny staż podyplomowy oraz Lekarski Egzamin Państwowy.

Tytuł lekarza otrzymują także absolwenci medycyny weterynaryjnej oraz stomatologii.

Po sześcioletnich studiach magisterskich rynek pracy nie będzie dla Was całkowicie otwarty. Po tych studiach możecie zostać lekarzem ogólnym. Dopiero po odbyciu specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycznej będziecie mogli w pełni wykonywać swój zawód. Tytuł lekarza specjalisty w danej specjalności medycznej uzyskuje się po odbyciu trwającego 5-6 lat szkolenia w trakcie pracy zawodowej.

Lekarz może podjąć pracę w: szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej, przychodniach, prywatnych gabinetach lekarskich, sanatoriach, stacjach pogotowia ratunkowego, placówkach naukowo badawczych oraz uczelniach wyższych.

Trzeba wspomnieć, iż większość lekarzy, którzy pracują w instytucjach publicznych, po kilkuletniej praktyce lekarskiej zakładają własne gabinety prywatne , które dają większe dochody, jednakże wymagają poświęcenia wolnego czasu, którego i tak lekarz nie ma za dużo.

Ortopedia – jedna z podstawowych specjalności lekarskich. Skupia się na diagnostyce i leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, nowotworów oraz uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz mięśni, nerwów i naczyń.

Technikiem ortopedą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie technik ortopeda.

Technikiem ortopedą jest również osoba, która:

 1. ukończyła technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik ortopeda lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ortopeda,
  lub
 2. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika biomechanika,
  lub
 3. uzyskała dyplom mistrza w zawodzie technik ortopeda.

Do zadań technika ortopedy należy:

 1. korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i fizjopatologii narządu ruchu w diagnostyce i projektowaniu przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;
 2. projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 3. planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;
 4. nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;
 5. instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 6. ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji;
 7. współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z protezą kończyny;
 8. wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych;
 9. dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych;
 10. czytanie i sporządzanie rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej;
 11. pobieranie miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych;
 12. wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
 13. posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową;
 14. użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 15. posługiwanie się dokumentacją lekarsko – techniczną i konstrukcyjno – technologiczną;
 16. dobieranie rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotów ortopedycznych do biomechanicznych właściwości organizmu człowieka;
 17. dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych;
 18. realizowanie procesu technologicznego;
 19. sporządzanie dokumentacji technologicznej przedmiotów ortopedycznych;
 20. modernizowanie standardowych konstrukcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 21. stosowanie metod obróbki ręcznej i maszynowej materiałów stosowanych w produkcji oraz naprawach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 22. planowanie i organizowanie własnej pracy;
 23. sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy;
 24. prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej;
 25. współpraca w zespole terapeutyczno – rehabilitacyjnym;
 26. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 27. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 28. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 29. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 30. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 31. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

Lekarze ortopedzi w Warszawie:

dr n. med. Jarosław Strychar
ortopeda, chirurg

dr n. med. Paweł Adamczyk
ortopeda, chirurg

dr n. med. Paweł Ambroziak
ortopeda, chirurg, lekarz sportowy

Lek. Artur Pisarski Ortopeda
Ortopeda, Chirurg

lek. Jagoda Głodkowska
ortopeda, lekarz medycyny estetycznej

lek. Dariusz Szydłowski
ortopeda, chirurg

lek. Mateusz Styk
ortopeda